• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • KẾ TOÁN - ĐA DẠNG CÔNG VIỆC


Kế toán kho: Giải quyết các công việc trong phạm vi kho hàng, giám sát các bảng tồn kho, tình hình hàng hóa trong kho cái nào còn, cái nào hết để báo cáo với cấp trên có phương án điều chỉnh phù hợp

#timviecnhanh#timvieclam#timvieclamketoan#nganhketoan#congviecketoan

Tìm hiểu thêm nhiều việc kế toán tại link dưới!

https://www.evernote.com/shard/s548/client/snv?noteGuid=7943e333-3567-4d11-893d-9633b47a17d9&noteKey=d2b113e00e9e8fd2266eb994607df9f8&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs548%2Fsh%2F7943e333-3567-4d11-893d-9633b47a17d9%2Fd2b113e00e9e8fd2266eb994607df9f8&title=T%25E1%25BB%2595ng%2Bh%25E1%25BB%25A3p%2Bki%25E1%25BA%25BFn%2Bth%25E1%25BB%25A9c%2Bv%25E1%25BB%2581%2Bk%25E1%25BA%25BF%2Bto%25C3%25A1n%2Bm%25C3%25A0%2Bm%25E1%25BB%258Di%2Bng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2Bc%25E1%25BA%25A7n%2Bbi%25E1%25BA%25BFt%2521

 
Views
  • 17
Category
  • Uploaded 09/13/19 at 07:19PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x