• Giao-thuc-FTP-la-gi


https://bkhost.vn/posts/ftp-la-gi
#bkhost #ftplagi

FTP là một giao thức viết tắt của “File Transfer Protocol.”  Nó là một giao thức truyền tải tập tin từ máy tính này đến máy tính khác nhau thông qua một mạng TCP hoặc Internet. T

 
Views
  • 41
Category
  • Uploaded 11/07/19 at 07:18PM
Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x