• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Kế toán doanh nghiệp - nghề rất áp lực cho các ứng viên


Khái niệm: Kế toán doanh nghiệp là đặc trưng của nghề kế toán vì trong đó, người làm kế toán phải làm đầy đủ các công việc để có thể vận hành một hệ thống tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Công việc của kế toán trong doanh nghiệp rất nhiều mặt, nhiều áp lực và khó khăn hơn rất nhiều so với kế toán công.

https://www.instapaper.com/read/1232000448

#timviecnhanh #timvieclam #vieclamketoan #nganhketoan #congviecketoan

 

 
Views
  • 27
Category
  • Uploaded 09/17/19 at 01:03AM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x