• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Phân loại kế toán


Kế toán có 2 loại chính:

Kế toán công là những người làm công việc trong những tổ chức, đơn vị không có hoạt động kinh doanh, buôn bán. Công việc của kế toán trong những tổ chức này là làm việc giấy tờ, công văn, thuế má và tính toán tiền lương cho các nhân viên, thành viên trong tổ chức đó.

Kế toán doanh nghiệp là đặc trưng của nghề kế toán vì trong đó, người làm kế toán phải làm đầy đủ các công việc để có thể vận hành một hệ thống tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp. Công việc của kế toán trong doanh nghiệp rất nhiều mặt, nhiều áp lực và khó khăn hơn rất nhiều so với kế toán công.

Ngoài cách chia như vậy, người ta còn chia kế toán thành nhiều loại khác theo tên gọi và đặc trưng công việc mà người kế toán viên đó phải làm như:...

Xem đầy đủ: https://www.deviantart.com/tuyendungvieclam/status-update/18535810

#timviecnhanh #timvieclam #vieclamketoan #nganhketoan #congviecketoan

 

 

 
Views
  • 33
Category
  • Uploaded 09/16/19 at 09:06PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x